www.rurip.com


Na vsebino strani

Opis IS RuRiP

O Informacionom sistemu RuRiP

Priznanja autoru IS RuRiP:

1. Inovacija u oblasti organizacije poslovnih i proizvodnih procesa,
2. Zlatna plaketa za doprinos razvoju preduzeća Omega iz Živinica i

3. Registracija IS RuRiP kao autorskog djela.

Ovaj IS ima dugu tradiciju u primjeni je 1984. godine do danas, tako da je tehnološki savršen a otklonjeni su svi bugovi. Informacioni sistem je sastavljen od bezbroj modula. Svi moduli čine jednu cjelinu, jer svi procesi koje tretiraju moduli su integrisani.

Struktura IS RuRiP i kratak opis modula;

Tran90 - ROBNE TRASAKCIJE
............................................


Transakcije sa robama, ulaz robe od dobavljaca u veleprodaju i u maloprodaju.
Uvoz robe, predisponacija-distribucija roba izmedju poslovnih jednica u okviru
preduzeca , nivelacija, otpisi povrati robe dobavljacu, Knjiga izlaznih faktura, Fakture iz veleprodaje, fakture iz maloprodaje, Knjiga izlaznih faktura, Trgovacke knjige u veleprodaji i u maloprodaji, Definisanje kriterija zaliha: minimalne, optimalne i maksimalne.

Snimanje prijema robe moguce je vrsiti u dislociranim prodajnim objektima. Podaci o primljenim kolicinama mogu se slati u centralu preduzeca gdje se vrsi centralna obrada podataka, kalkulacije, predisponacije, trebovanja itsl.

Poreske evidencije KIF i KUF. Automtska izrada PDV prijave.

Obračun nabavnih cijena po metodu, prosječne cijene.

Takođe, moguće je organizovati i lokalnu obradu dokumenata, i njihovo kumuliranje na centralni server u centrali preduzeća.

Automatsko knjiženje svih robnih transakcija u robno i finansijsko knjigovodstvo i u poreske evidencije, KIF i KUF.

Opcije za obradu podataka i komunikacije izmedju dislociranih poslovnih mjesta su mnogobrojne, korisnik bira najoptimalniju metodu.


Ter90 - Terenska prodaja
..........................................
..

Prikupljanje narudžbi kupaca. Export podataka u POS kasu ili u žiralne fakture.


Pon90 - ANALIZA TRRŽIŠTA
..........................................


Program za komercijaliste: analiza konkurencije, prikupljanje podataka o konkurenciji, vrsta konkurencije, cijene konkurencije prema velicini, komparacija sopstvenih cijena sa cijenama konkurencije, izrada ponuda kupcima, profakture, narudzbe dobavljacima, trebovanja za RJ itsl. Analiza dobavljaca, izbor najoptimaljih dobavljaca, izrada preferencijalnih listi.

Saf90 - FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
................................................................


Finansijsko knjigovodstvo, sintetika, analitika i subanalitika. Moguće je više metoda organizacije knjigvodstva preduzeća što se tiče analitike i subanalitike, jer konta u kontnom planu imaju osam karaktera.

Razni izvjestaji na nivou preduzeca, Radne jednice ili nizeg organizacionog dijela preduzeca.

Automatsko knjizenje u Kuf i Kif svih ulaznih i izlaznih racuna. Rocnost potrazivanja i obaveza. Otorene stavke. Automatska izrada kompenazcija.

Autimatsko knjiženje izvoda.

Automatska izrada opomena i obracun kamata za neblagovremeno placanje od strane kupaca, izvod otvorenih stavki. Dnevnik finansijskog knjigovodstva se formira automatski od robnih transakcija, ulazi, izlazi, povrati, nivelacije cijena i tsl.

Final90 - FINANSIJSKA ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA
............................................................................................

Automatska analiza poslovanja preduzeća na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstava. Moguće je uraditi analizu poslovanja odjela, radnih jedinica, trgovačkih centara i preduzeća. Detaljan prikaz prihoda i troškova po svim procesima rada. Raspored zajedničkih prihoda i troškova po određenom ključu - ostvareni prihod organizacionih dijelova preduzeća.

Osa90 - STALNA SREDSTVA

Stalna sredstva. Obracun amortizacije i revalorizacije pojedinacno za svako sredstvo po kontima i radnim jedinicama. Posebno knjigovodstvo stalnih sredstava prema hronologiji amortizacije. Automatsko knjizenje u finansijsko knjigovodstvo.

Moguce diferencirane stope za pojedine dijelove ili sklopove stalnog sredstva.

Blag90 - BLAGAJNA
................................

Blagajna preduzeća. Automatsko knjiženje blagajničkih dokumenata u finansijsko knjigovodstvo i u poreske evidencije KIF i KUF.Rob90 - ROBNO KNJIGOVODSTVO
.......................................................


Robno knjigovodstvo u veleprodaji i u maloprodaji. Nalozi robnog knjigovodstva. Izvjestaji o prometu roba za preduzeće, regiji, radnu jedinicu, trgovački centar, dobavljača, kupca, robnu grupu, komercijalistu.

Izveštaji o prometu; dobavljača po kupcima, kupca po dobavljačima , kupaca po regiji.

Razlika u cijeni, zarada za svaku vrstu roba, pojedinačno i po svim vrstama prometa i po organizacionim dijelovima preduzeća..

Izvještaji o dnevnim prometima po organizacionim dijelovima preduzeća, vrstama prometa i po komercijalistima.

Izveštaj o nekurentnim robama, robama koje se nalaze na zalihama u određenim RJ a ne prodaju su.

Izvjestaji i kriticnim zalihama: minimalnim i maksimalnih u svim prodajnim objektima.

Izvještaj o nabavkama roba po komercijalistima.

Automatsko usklađivanje robnog i finansijskog knjigovodstva.

Firpoz90 - PROIZVODNJA

Modul je namijenje za vodjenje prozvodnje. Ulaz materijala, sirovina i rezervnih dijelova u magacin. Normativi za finalne proizvode. Radni nalozi. Smjestaj finalnih proizvoda u magacin finalnih proizvoda. Fakture za finalne proizvode, materijale i rezervne dijelove. Intregacija procesa sa modulom trgovackog poslovanja. Materijalno knjigovodstvo. Servis. Radni nalozi servisera. Automatsko knjizenje u finansijsko knjiovodstvo. Cijene koštanja se vode po sistemui FIFO (first input, first output) ili po prosjecnoj nabavnoj cijeni.

Sve promjene, ulazi i izlazi roba i materijala automatski se evidentiraju u materijalno, robno i finansijsko knjigovodstvo.

Ugos90 - Ugostiteljstvo
......................................


Organizacija ugostiteljskih objekata po reonima i stolovima. Promet po ugostiteljskom objektu, po reonu, po stolovima i konobarima. Razne opcije usluge gostiju za jednim stolom.
Prijem robe i namirnica u ugostiteljski ojekat.
Normativi za sve vrste jela i pića. Izrada radnih naloga jela i pića koja se krčme. Dvije varijante izrade naloga i to: za određene količine i za prodate količine.
Organizacija objekata za smještaj gostiju, hotela; po spratovima, sobama i po ležajima. Prijem gostiju na recepciji. Prodaja roba i usluga gostima po danima boravka i na kraju kumuliranje za izradu fakture.
Izještaj o slobodnim i zauzetim sobama i ježajima.

Kasa90 - POS KASA
.................................

Kasa za maloprodaju u klasicnim maloprodajama i u diskontima. Za pradaju preko diskonta roba se uzima iz veleprodaje a na kraju dana vrsi se obrada dokumenta izlaz iz veleprodaje u maloprodaju za prodate kolicine.

Kasa racuni i razni izvjestaji o prodaji u maloprodaji. Razlika u cijeni-zarada u maloprodajnom prometu, dnevno i za druge periode pol zelji korisnika.

Putem kase u maloprodaji moguce je organizovati klub potrosaca. Ovim clanovima kao kupcima, se daje popust prema visini kupovine, odnosno, vjernosti kompaniji.

Ovaj vid stimualcije prodaje u praksi se pokazao veoma efikasan, povecanje prodaje u maloprodajnim objektima je i do 20,00%.

Svi poslovi oko kluba potrosaca rade se na kasi i sama primjena ove tehnologije je veoma jeftina i efikasna.

Plate90 - OBRAČUN PLATA
..............................................

Obracun plata, sistem vrijednost boda ili fiksna plata. Formiranje vrijednosti boda na osnovu ostvarene realizacije. Bod moze biti razlicit za radne jedinice. Izlazne informacije su: platni listici, rekapitulacija, platne liste po RJ, liste odbitaka za zajmodavce, obracun doprinosa, pregled plata za isplatu po isplatiocima plata, nalozi za plaćanje doprinosa, poreza i odbitaka iz plata, i bezbroj drugih informacija. Knjigovodsvo plata i odbitaka iz plata. Obracun poreza na dohodak. Poresna kartica radnika. Podaci za godisnje izvjestavanje PIO-u i drugima.
Atomatsko knjiženje plata u finansijsko knjigovodstvo.


Popis90 - POPIS ROBA
....................................


Popis roba i dobara putem scan-pal uredjanja (ručni računar). Popisne liste, obračun poreza, preračun poreza itsl. U najvećim trgovacim objektima sa desetinama hiljada artikala, moguće je popis izvrsiti za šest sata rada. Automatsko formiranje početnih stanja u robnom knjigovodstvu od popisa.

Izvještaj o manjku ili višku roba na popisu u odnosu na robno knjigovodstvo.

Auk90 - AUTOMATSKA KNJIŽENJA
.......................................................

Automatsko knjizenje u finansijsko i robno knjigovodstvo svih robnih transakcija.

Formiranje dnevnika knjizenja na osnovu statovova knjizenja koje sam korisnik konfigurise.

Automatsko formiranje PDV evidencija, KUF i KIF.

Pren90 - PRENOS PODATAKA
..............................................


Ovaj modula omogucuje prenos podataka iz centrale preduzeca u dislocirane poslovne jedinice i obratno. Ti podaci su: obradjene kalkualcije ili drugi ulazi roba u prodajne objekte na terenu, prodaja u dislociranim objektima, zalihe, fizicki obim prodaje, finansijski obim prodaje i drugi podaci koji su relevantni za poslovno odlucivanje.

Obim i smjer prenosa podataka bit ce odredjen opcijama za obradu i koristenje podataka (centralizovana ili frakcionisana obrada).

Salkon90 - Usklađivanje stanja sa komitentima
.............................................................................


Automatsko sravnjenje stanja sa kupcima i dobavljačima. Izrada zapisnika o sravnjenju.


Kred90 - Krediti
..........................


Program za obradu kredita koje preduzeće daje potrošačima iz svoje maloprodaje. Kreditiranje kupaca vrše banke te se fakture ispostavljaju bankama.

Kukif90 - KUF i KIF za PDV
..........................................


Pomoćne videncije za PDV. Razni izvejštaji o PDV.


Inp90 - IZRADA NALOGA ZA PLACANJE
.............................................................


Izrada wirmaniskih naloga za placanje.


Serv90 - Servis i proizvodne deklaracije
.................................................................


Vodjenje servisa. Prijem rezervnih dijelova u skladište. Materijalno i finansijsko knjigovodstvo. Izdavanje rezervnih dijelova serviserima.
Izrada garancija za proizvode.
Evidentiranje prijave kvara od strane kupaca. Sistematizacija podataka o kvaroviima. Davanje naloga serviserima za intervencije kod kupaca po regijama.
Radni nalozi servisera.

Reex90 - REEXPORT ROBE
.........................................


Vođenje carinskog skladišta. Prijem robe u skaldište. Predisponiranje robe iz carinskog skladišta u sopstvenu veleprodaju. Fakture za robu.

Vaga90 - ELEKTRONSKE VAGE
...............................................


Uvezivanje elektronskih vaga sa racunarima. Prenos podataka za artikle na elektronske vage.

Klub90 - KLUB POTROŠACA
.......................................


Podaci o prometu kluba potrosaca, broj clanova, obim prometa na nivou preduzeca, na niovu radnih jedinica i pojedinacno za svakog clana kluba potrosaca , iznos ostvarenog bonusa za svakog clana kluba potrosaca


Fikas90 - Fiskalizacija
................................

Fiskalni printeri. Podaci o fiskalizaciji. Izrada izvještaja o.

Eko90 - Evidencija eko-zaštita
.................................................


Evidecija ambalaže na osnovu Zakona. Izrada izvještaja o ambalaži.

Rad76 - ANALITICKA PROCJENA RADNIH MJESTA
.............................................................................


Analiticka procjena radnih mjesta. Analiza radnih mjesta. Definisanje elemenata za analiticku procjenu radnih mjesta, slozenost, napori i uslovi rada . Automatsko generisanje vrijednosti radnog mjesta po definisanju elemenata za analiticku procjenu i koeficijenta slozenosti poslova.

Telefonki imenik
.........................

Internet imenik
........................


.

Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni